تلفن تماس:  09153140833
   آدرس گروه من و استاد: مشهد – هاشمیه 20  – پلاک 6 – کد پستی 9178183113 

    پست الکتزونیک: j_os_2000@yahoo.com    |   j.o.sajjadi@gmail.com
سرپرست گروه من و استاد :    مهندس سید جواد اورعی سجادی